Съобщение 19.03.2014г.

2014-03-19

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогрейни котли в ОЦ „Люлин”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето иоповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшноучастие в процедурата ще се проведе на 21.03.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.„Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.