Съобщение 05.03.2014г.

2014-03-05

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматика за абонатни станции
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 06.03.2014 г. от 15:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.