Съобщение 06.02.2014 г.

2014-02-06

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на 4 455 тона разсол технически - пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно  участие в процедурата ще се проведе на 07.02.2014 г. от 11:30 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете, можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.