Съобщение 31.01.2014г.

2014-01-31

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка, внедряване и последващо обучение на специализиран софтуер за инфраструктурно проектиране на конструкции за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД".
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 03.02.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Централното управление на "Топлофикация София" ЕАД – ул. "Ястребец" № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.