Съобщение 15.01.2014 г.

2014-01-15

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за  нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 16.01.2014 г. от 10:00 часа в  сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.