Доклад за ОВОС - 20.12.2013г.

2013-12-20

Публична покана с предмет: "Изготвяне на доклад за  ОВОС и оценка по чл. 99а от ЗООС за използване на НДНТ на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на  енергия в София с оползтворяване на RDF отпадък"", с приложения

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)