Съобщение 19.12.2013 г.

2013-12-19

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин” за срок от 2 (две)
години”


На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че

отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 21.12.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с
предлагани цени.