Съобщение 17.12.2013г.

2013-12-17

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново главно правотоково табло
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в процедурата ще се проведе на 19.12.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.„Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.