Съобщение 12.12.2013г.

2013-12-12

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на 21 (двадесет и един) броя разединители в ОРУ 110 kV в ТЕЦ “София”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 13.12.2013 г. от 11:00 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.„Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.