Съобщение 06.12.2013г.

2013-12-06

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на кабели 6 kV на димни и въздушни вентилатори на парогенератори № 7 и № 8 в ТЕЦ „София”
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на
ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата, ще се проведе на 09.12.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете, можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.