Отдаване под наем на имоти - 28.11.2013г.

2013-11-28

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София,  ул. „Ястребец” № 23Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

 

І. Обект на конкурса – отдаване  под наем на следните имоти:

1. Помещение с предназначение каса за обслужване на потребители /Обект 1/;

1.1. Местонахождение: гр. София, ВОЦ „Овча купел 1” ;

1.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; 3 работни места;

1.3. Площ:  78 кв.м. обща застроена площ /РЗП/

 

2. Помещение с предназначение каса за обслужване на потребители /Обект 2/;

2.1. Местонахождение: гр. София, общ. Красно село, ж.к. „Борово” бл. 223а, магазин № 4

2.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението с 6 работни места;

2.3. Площ: 48.90 кв.м.

 

3. Всеки от кандидатите може да участва за един, за няколко или за всички от обектите.

 

II. Начална месечна наемна  цена:

            1. За всеки от обектите:

1.1. Обект 1 - общо  800  (осемстотин ) лева без ДДС;

1.2. Обект 2 – общо 489  (четиристотин осемдесет и девет) лева без ДДС;

2. Консумативните разходи – вода, електрическа енергия, топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя за всеки от обектите.

3. Срок за отдаване под наем /за Обект 1 и Обект 2/ – 2 (две) години от сключване на договора/ите.

 

III. Ред за закупуване на  конкурсната документация:

            Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 (двадесет и четири) лв. с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

  • по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – “Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF за превод в лева или
  • парична сума в лева, платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105.

         Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 322, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч.  и от 14:00 до 16:00 ч. до 12.12.2013 г., срещу представен документ за платената цена.

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 16.12.2013 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен център гише 1 и 2.

 

V. Размер на депозита:

Депозитът  за участие в конкурса е в размер на 50% /петдесет процента/ от началната наемна цена за всеки един от обектите.

            Депозитът за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в една от следните форми:

  • под формата на парична сума, платима в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;
  • под формата на парична сума, платима по сметка на “Топлофикация София” ЕАД, “Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF

 

VI. Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обектите може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в срок до 12.12.2013 г. след заявка на посочените телефони.

 

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 17.12.2013г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

Тел. за връзка: 903 3113, факс 958 15 28, отдел „Административен”;

Тел. за заявяване на огледи:

  • Обект 1: 903 31 96 и 903 31 09, звено „Инкасиране на топлинна енергия” – г-жа Боряна Янева и г-жа Мая Николова;
  • Обект 2: 903 31 13, отдел „Административен” – г-жа Цана Георгиева;