Съобщение 22.11.2013 г

2013-11-22

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер за
обработка на отчетите в поделенията на компанията”
 

Уважаеми дами и господа,
 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и с оглед Решение № 370/29.08.2013г. на
 Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД, уведомяваме, че
отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до
 по-нататъшно участие в процедурата, ще се проведе на 22.11.2013 г. от 14:00
 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.
„Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.