Съобщение 22.11.2013 г.

2013-11-22

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на спирателна арматура за топлопреносната мрежа на „Топлофикация
София” ЕАД през 2013 г. с две обособени позиции”

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата, ще се проведе на 25.11.2013 г. от 15:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.