Инсталация за изгаряне на модифицирано гориво RDF

2013-11-11

30% от всички клиенти на Топлофикация София ще използват топлинна енергия, произведена от горивото, получено от завода за третиране на битовите отпадъци на столицата след изграждането на нова инсталация за оползотворяване на модифицирано твърдо гориво (RDF - Refuse Derived Fuel). В летните месеци топлата вода в центъра на София ще бъде обезпечена изцяло от RDF инсталацията, а в отоплителния сезон ще се работи комбинирано с използване на природен газ. По този начин компанията ще намали консумацията на природен газ с до 11% средно на година, което пък ще позволи цените за отопление в София да останат без промяна в бъдеще.
Инсталацията се предвижда да бъде изградена на площадката на ТЕЦ „София“. Горивото, получено след сепариране и третиране на  битовите отпадъци на столицата ще бъде използвано за производство на приблизително 19,5 MW електрическа енергия и 58 MW топлинна енергия.

Документи: ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС PDF формат

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС Doc формат