Съобщение 07.11.2013г.

2013-11-07

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването  на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на тиристорни зарядни устройства на станционна акумулаторна батерия №1, 220V/800Ah и акумулаторна
батерия в НМПС, 220V/200Ah в ТЕЦ „София”
, с две обособени позиции” ще се проведе на 08.11.2013г. от 16:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.