Съобщение 07.11.2013 г.

2013-11-07

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на един брой автокран със стрела за нуждите на  "Топлофикация София" ЕАД” ще се проведе на 08.11.2013г. от 15:00 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД –

ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.