Отдаване под наем на железопътен участък - 06.11.2013г.

2013-11-06

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството

І. Обект на конкурса – отдаване под наем на следният терен:

1. Железопътен участък, с площ 0,908 км., част от индустриалния ж.п. клон на

гара „Искър”, до стрелка 105, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД.

1.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6.

1.2. Площ: общо 0,908 (деветстотин и осем) км., за превоз на товари.

II. Начална месечна наемна цена общо 875,00 лв. (осемстотин седемдесет и пет лева) без ДДС.

1. Срок за отдаване под наем – 3 (три) години.

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 (двадесет и четири) лв. с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

• по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – „КорпоративнаТърговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF за превод в лева или

• парична сума в лева, платена в касата на ТР „София Изток”, ул. „Димитър Пешев” № 6, ст. „Каса”;

Документацията се получава в сградата на ТР „София Изток”, ул. „Димитър Пешев” №

6, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:45 ч. до 21.11.2013 г., срещу представен документ за платената цена.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:
Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 25.11.2013 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б.

V. Размер на депозита за участие в конкурса:
Депозита за участие в конкурса е в размер на 87,50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) с ДДС.
Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен по желание на кандидата в една от следните форми:

• под формата на парична сума, платима в касата на Централното управлениена „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105;

• под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД, „Корпоративна Търговска Банка”АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC:KORPBGSF

VI. Разглеждане и оценяване на предложенията:
Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 26.11.2013 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД –ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

Тел. за връзка 02/ 973 27 03, лице за контакт: инж. Владимир Воденичарски – Главен инженер ТИ, ТР „София Изток”.