Доставка на трансмитери за налягане и процес индикатори за измерване на технологични процеси за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

2013-10-30

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:
"Доставка на трансмитери за налягане и процес индикатори за измерване на технологични процеси за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)