Съобщение 29.10.2013г.

2013-10-29

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Периодични доставки на скална маса от трошен камък и пясък с две обособени
позиции за период от две години за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

 ще се проведе на 30.10.2013 г. от 11:30 часа в сградата на Централното управление
на "Топлофикация София" ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 4, ст. 412.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.