Съобщение 29.10.2013г.

2013-10-29

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД през 2013г. с три обособени позиции”
ще се проведе на 30.10.2013 г. от 15:30 часа в сградата на Централното управлениена „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.