Съобщение 18.10.2013г.

2013-10-18

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата „Обследване на комини 1 – 4 в ТР „София Изток” ще се проведе на 21.10.2013 г. от 15:00 часа в  сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД –

ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
 

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.