Съобщение

2009-08-03

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 05.08.2009 г. от 13:30 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Изграждане на система за контрол и регистрация на вибрациите на турбогенератори № 1 и № 2 в ТР”София Изток”.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.