Съобщение 22.07.2013г.

2013-07-22

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 23.07.2013г. от 10:30 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД с 8 обособени позиции”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.