Съобщение 31.07.2013г.

2013-07-31

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Монтажни работи за ремонт на муфели в централите на „Топлофикация София”
ЕАД с четири обособени позиции
” ще се проведе на 01.08.2013 г. от 10:30 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, стая 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.