Съобщение 19.07.2013г.

2013-07-19

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 23.07.2013г. от 10:30
часа в Централното управление на "Топлофикация София" ЕАД на ул. "Ястребец"
№ 23Б, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на
допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет:"Контрол
на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли,
турбини и тръбопроводи в централите на "Топлофикация София" ЕАД с 8
обособени позиции"

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на
юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.