Съобщение 18.07.2013г.

2013-07-18

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 22.07.2013г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Доставка на 7 (седем) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили, тип „Пикап” и 9 (девет) броя фабрично нови товарни автомобили, тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.