Съобщение

2009-07-30

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 31.07.2009 г. от 13:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Доставка на тръбни снопове за подгревател ниско налягане – І ст. към ТГ № 1 и подгревател средно налягане в ТР”София Изток”, с две обособени позиции”. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.