Съобщение

2009-07-25

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 28.07.2009 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Доставка на нивопоказатели с пряко действие /нивомерни колонки/ и магнитни нивомери /магнитни колонки/ за ТР ”София” и ТР ”София Изток” с две обособени позиции”.

       При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.