Съобщение 13.06.2013 г.

2013-06-11

На  основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, съобщаваме, че на  13.06.2013 г. от 14:00. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул.„Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 306, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на компанията".

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.