Съобщение - 20.05.2013г.

2013-05-20

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в Обществена поръчка,  с предмет: „Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на нова противоналегателна турбина ТГ 8А” в ТЕЦ ”София” ще се проведе на 23.05.2013 г. от 13:30 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация