Съобщение 15.05.2013 г.

2013-05-15

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в Обществена поръчка възлагана чрез открита процедура, с предмет:
„Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности за водогрейни котли в централите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции” ще се проведе на 17.05.2013 г. от 17:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.