Съобщение 13.05.2013г.

2013-05-13

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет
обособени позиции” ще се проведе на 15.05.2013 г. от 10:00 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.
„Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.