Обява

2009-07-09

“Топлофикация София” ЕАД, ул. “Ястребец” № 23Б, на основание ЗДС и Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на активи – магазин с площ 63,73 кв.м
1. Местонахождение: гр. София, общ. Красно село, ж.к. „Борово” бл. 223а. Срок за отдаване под наем – пет години.
2.Начална тръжна месечна наемна  цена – 10,00 (единадесет) лева / кв.м, без ДДС или общо за имота 637,00 (шестстотин тридесет и седем) лева без ДДС.
Всички консумативните разходи – вода, топлинна енергия и ел. енергия се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.
3. Стъпка за наддаване – 25 /двадесет и пет/ лева  - общо за обекта.
4. Закупуване на тръжна документация – ст. 321 в административната сграда на “Топлофикация София” ЕАД, ул. “Ястребец” № 23Б, гр. София всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. в срок до 27.07.2009г. Цена 50.00 лв. без ДДС, платима в брой в касата на ул. “Ястребец” № 23Б
5.Депозит за участие в търга 318.00 лв., платим в брой в касата на ул. “Ястребец” № 23Б или по банков път по сметка на “Топлофикация София” ЕАД, IBAN BG15BPBI79421088447001, BICBPBIBGSF
6. Оглед на обекта – всеки ден от 10:00 до 12:00 ч. в срок до 27.07.09г.
7. Срок за подаване на заявления за участие: до  10:00 ч. на 28.07.09г.
8. Откриване на търга: от 11:00 ч. на 28.07.2009г. в ст. 412 в административната сграда на ул. “Ястребец” № 23Б, 
9. Повторно провеждане на търга 11:00 ч. на 31.07.2009г. в административната сграда на ул. “Ястребец” № 23Б,  ст. 412.

Тел. за справки (02) 859 50 71.
Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg .