Съобщение 09.04.2013г.

2013-04-09

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 12.04.2013 г. от 10:00 часа  в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б,
ет. 4, ст.412  ще се състои отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие  в процедура с предмет:
„Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.