„Доставка на автоматика за абонатни станции”

2013-03-26

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 27.03.2013 г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б,
ет. 3, ст.306 ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие  в процедура с предмет: „Доставка на автоматика за абонатни станции”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.