Съобщение 07-07-2009

2009-07-07

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 09.07.2009 г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства за период от дванадесет месеца за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции”.

     
     При отварянето на плика  с предлаганата цена имат право  да присъстват допуснатите до  по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени  представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова  информация.