Съобщение 06.03.2013г.

2013-03-06

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 08.03.2013г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Изграждане на правотокова инсталация за аварийно осветление в ТЕЦ „София””
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.