Съобщение 17.01.2013г.

2013-01-17

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на резервни части за турбини VPT-30 и турбина PR 68/66/130/10/0,8
в ТЕЦ „София Изток
” ще се проведе на 18.01.2013 г. от 10:00 часа в
сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.
„Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 306.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.