Съобщение 11-01-2013 г.

2013-01-11

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в процедура с предмет: „Доставка на резервни части за мрежови помпи №7 и № 8 в ТР „София Изток” ще се проведе на 14.01.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД –ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 306.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.