Съобщение 01-07-2009

2009-07-01

 На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 07.07.2009 г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Изработка и доставка на долни конвективни пакети за водогрейни котли № 4 в ТР „София” и ТР „София Изток” и на конвективни пакети и екранни тръби за водогреен котел № 3 в ТР „Земляне”, с три обособени позиции”.
 
     При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 

01.07.2009г.