Съобщение 07.01.2013г.

2013-01-07

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 09.01.2013г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б., ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с предмет: „Доставка на 4756 тона разсол технически-пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.