Доставка на разширителни съдове и пластинчати топлообменници за абонатни станции

2012-12-28

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез откритА Процедура по реда на чл. 14, АЛ. 3 от Закона за обществениТЕ поръчки, с ПРЕДМЕТ:
"ДОСТАВКА НА РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ И ПЛАСТИНЧАТИ ТОПЛООБМЕННИЦИ  ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ "

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)