ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

2012-12-28

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез откритА Процедура по
реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за обществениТЕ поръчки, с предмет:

„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОР № ESF-2302-01-07011 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013Г. ПО ПРОЕКТ „ПОСТИГАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ” В „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)