ДОСТАВКА НА УЛТРАЗВУКОВИ ТОПЛОМЕРИ с дистанционно отчитане

2012-12-21

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал.3 от закона за обществени поръчки с предмет:

"ДОСТАВКА НА УЛТРАЗВУКОВИ ТОПЛОМЕРИ с дистанционно отчитане,  РЪЧНО ПРЕНОСИМИ терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и СОФТУЕР ЗА ОБРАБОТка НА ОТЧЕТИТЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА КОМПАНИЯТА"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)