обществена поръчка с предмет: "Доставка и подмяна на прекъсвачи в топлофикация София" ЕАД" с 4 обособени позиции

2012-12-19

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 от закона за обществени поръчки с предмет: "ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА ПРЕКЪСВАЧИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД"  с 4 обособени позиции"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)