Съобщение - 24-06-2009

2009-06-24

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 26.06.2009 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Печат, сгъване, пликоване и доставка на съобщения, фактури и писма до потребителите на топлинна енергия”.

     При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.