Съобщение

2009-06-15

Във връзка с провеждана обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с обект „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София”ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции”, на 16 юни 2009 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София”ЕАД на ул.”Ястребец” 23Б, ет. 4, стая 412 ще се проведе отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.