“ДОСТАВКА Резервни части за турбини VPT-30 и турбина PR 68/66/130/10/0,8 В ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК”

2012-11-30

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка, чрез откритА Процедура по реда на чл. 14, ал.3 от Закона за обществениТЕ поръчки, с ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА Резервни части за турбини VPT-30 и турбина PR 68/66/130/10/0,8
В ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)