Съобщение 12-06-2009

2009-06-12

Във връзка с провеждана обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с обект Доставка на 14 бр. магнитно-индуктивни разходомери, 3 бр. вихрови разходомери и 9 бр. нивомери за нуждите на „топлофикация София”ЕАД, обособена в три отделни позиции на 15 юни 2009г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София”ЕАД на ул.”Ястребец” 23Б, ет. 4, стая 412 ще се проведе отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.