Доставка на лява клапанна кутия на ПГ 8 в ТЕЦ „София”

2012-11-19

Oтносно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лява клапанна кутия на ПГ 8 в ТЕЦ „София” 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 22.11.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 3, ст. 306.

В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.